סל הקניות שלי 0

תקנון

תקנון אתר – עינת בן צבי Hand Made Fashion

 

 1. כללי:

א. האתר משמש כחנות מקוונת למכירת בגדים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.

ב. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל info@einatbenzvi.com או בטלפון מס' 054-5992707

ג. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

ד. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש/ת באתר ו/או המזמינ/ה דרך האתר. לכן אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאיו הינך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש בחנות

ה. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח/ה (להלן "לקוח") בחנות המקוונת, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לחנות.

ו. המשתמש באתר ונרשם כחבר מאשר את דבר התקנון ותוכנו, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

ז. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

ח. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

ט. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

י. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

י"א. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

י"ב. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

י"ג. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

י"ד. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית המשפט

 

 1. הליך הרכישה

א. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח.

ב. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת החברה לא תוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.

ג. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ד. במקרה בו  יימסרו פרטים שגויים בעת ביצוע ההזמנה, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחוייב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול

ה. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן "הזמנה"). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.

ו. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל, או יוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.

ז. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך. במידה ולא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי, והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם, במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע.

ח. למען הסר ספק, משלוח דואר אלקטרוני ללקוח בנושא אישור ההזמנה אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר

ט. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.

י. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח ואישור העסקה ע"י חברה האשראי או פייפאל. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

י"א. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. במידה ובוטלה הזמנה כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

י"ב. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחוייב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

י"ג. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

י"ד. הנהלת האתר רשאית למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר או לבטל הזמנה שבוצעה אם:

 1. נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי.
 2. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
 3. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.
 4. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
 5. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג' כלשהו.

 

 1. אספקה והובלת המוצרים:

א. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי/חשבון פייפאל כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת.

ב. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.

ג. במקרה של הובלה חריגה (הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים) יהיה האתר רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

ד. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

ה. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

ו. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

ז. על הלקוח להודיע מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ולווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר.

ח. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

ט. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר, בהתאם למדיניות החלפות והחזרות המוצרים של האתר.

י. מדניות משלוחים:

 1. שליח עד הבית – 30 ₪ עד 3 ימי עסקים
 2. איסוף עצמי מהסטודיו בתל אביב– בתאום מראש בלבד בטלפון 054-5992707

במידה ומדובר ביישובים מרוחקים: אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק, יישובי עוטף עזה, יישובי בקעת הירדן, ים המלח ואזור רמת הגולן. אין באפשרותנו להתחייב להגעת השליח עד 3 ימי עסקים, במקרים אלה ייתכנו עיכובים

השליח ייצור קשר טלפוני עם הלקוח על מנת לתאם את הגעתו, לכן מומלץ להיות זמינים לאחר ההזמנה באתר. שעות המשלוחים הן 20:00-08:00,

במידה וחברת השליחויות אינה מגיעה ליישוב שצויין בכתובת למשלוח, החברה תיידע את הלקוח בעניין ותשלח את ההזמנה באמצעות דואר רשום.

י"א. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.

י"ב. לכל הזמנה מצורף פתק ובו מפורטות הוראות כביסה של המוצר/ים שהוזמן/ו. יש לעקוב אחר הוראות אלה על מנת לא לגרום נזק לבגד או לבד ולשמור על האיכות שלו לאורך זמן. במידה והלקוח לא מוצא/לא מבין את הוראות הכביסה באחריותו ליצור קשר עם החברה בטלפון 054-5992707 על מנת לקבל הוראות מדוייקות. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח בבגד שלא בהתאם להוראות אלה.

 

 1. ביטולים והחלפות:

א. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")

ב. ניתן לבטל הזמנה, להחזיר או להחליף כל מוצר עד 14 יום מיום קבלתו כאשר הפריט במצב תקין ולא נפל בו שם פגם ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו, לא נעשה בו כל שימוש, מחוברת אליו התווית והוא נמצא באריזתו המקורית בצירוף קבלה על הרכישה.

ג. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

ד. בביטול הזמנה יזוכה הלקוח זיכוי מלא. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת זיכוי באתר בלבד.

ה. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצע בהם שימוש, אלא באישור מראש של האתר.

ו. על מנת להחזיר/ להחליף פריט יש לשלוח אותו בדואר רשום לכתובת בן יהודה 58 א' , ת"א, או להגיע איתו פיזית לסטודיו (בתיאום מראש).

ז. עם קבלת הפריט אנו ניצור עמך קשר, באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני, כדיי לקבל ממך הנחיות לביצוע החזרה או החלפה. במקרה של החלפה יונפק לך קוד קופון לאתר במקרה של החזרה – החזר כספי מלא, לשביעות רצונך.

ח. ההחזר הכספי יעובר תוך מקסימום 14 יום ממועד החזרת הפריט, אך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. הוא יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד)

ט. פריטים המשתתפים במבצע- ניתן להחזיר פריט שנרכש במסגרת מבצע עד 7 ימי עסקים מיום רכישתו. בתמורה, יתקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או בניכוי סכום של 100 ש"ח- הזול מביניהם.

 

 1. סודיות מידע:

א. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

ב. החברה משתמשת בחברת iCount חברת סליקת כרטיסי אשראי.  

ג. האתר מתחייב לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג' ולא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח, אלא אם הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

ד. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומות באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.

ה. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות הלקוח. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה

 ו. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

 

 1. זכויות יוצרים:

א. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות דגמים, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.